retrieving media information and updating files - Pagdating ng mga hapones sa lansangan pilipinas

Siya ang pangunahing agwador sa San Roque; may mapagbiro pang nagsabi na kaya raw itinayo ang posong tumutulo rito (patuloy ang tulo ng poso kahit hindi binobomba) ay dahil sa kanya. Kung minsa’y nagiging tagasibak siya ng kahoy, tagapitas ng mangga (iyo’y noong malinaw pa ang kanyang mata), utusan sa kung anu-anong gawain ngunit ang pag-igib ang talaga niyang ikinabubuhay. Sumunod sa kanya ang maliliit at nagkakatuwaang agwador.

Siya ang nagluluto kanyang pagkain at siya ang naglalaba ng kanyang damit, Ulila na siya sa magulang at wala sinumang nais tumunton sa kanya bilang kamag-anak. Lumapit sila sa sementadonng katawan ng poso na halos hanggang baywang ni Egong Laki at hanggang dibdlb ng mga batang agwador.

pagdating ng mga hapones sa lansangan pilipinas-48

Mataas ang buto sa pisngi at malalalim ang mga mata.

Tila hindi ka makapagsisinungaling kapag natitigan ng mga matang iyon. Anupa’t buong kagalakang tinanggap ng San Roque ang balita tungkol sa kanilang bagong kura.

Isang araw nang malaki na siya, samantalang natutulog sa lilim ng isang punong bunga, nabagsakan siya sa kaliwang mata ng isang nalaglag na bunga. “Eto, eto’ng ‘alan niya,” sabi ni Egong Laki at itinuro ng mataba at malaking daliri ang isang pangalan sa dakong ibaba ng poso. ” Nakaukit sa kaiba-ibabaan ng poso ang pangalang . Susukut-sukot namang kukunin ni Along ang dalawang balde at pupuwesto sa hulihan ng plla.

Parang kinurusan ang pangalang iyon; talagang kinurusan iyon ni Egong noon pa man sapagkat ayaw niyang maukit sa monumento ng mga agwador -ang pangalang G. “Akin na ‘ng laman ng balde mo,” tila gobernador-heneral na sisinghalan niya si Along kapag ayaw na niyang maghintay ng pagkakataong sumahod, at puno na ang mga balde ni Along.

Umiiyak ito habang naghihintay makapagbanlaw, ngunit pati pag-iyak ay ipinagbabawal ni Egong Laki. “Huwag kang iiyak.” Inihinto nga ni Along ang pag-iyak. Pari na ngayon si Along —Padre Gonzalo na ang tawag dito at nakatira malaking slmbahan —samantalang siya, siya’y agwador pa rin, nakatanghod pa rin at maghapong nagbabantay sa tumutulong poso. Madalas na makita sa San Roque si Padre Gonzalo na naka-scooter, at sa malabong paningin ni Egong Laki, habang sinasapik-sapik ng hangin ang puti niyang sutana, tila ito isang mayabang at namamayagpag na hinete na nagpapatakbo ng isang mayabang at may pakpak na kabayo. Iyon lamang ang libangan niya kung gabi; ang makipaghunta sa mga apo niyang agwador. Sa kanya rill naririnig ang tungkol sa dumarapang kawayan sa bakuran ni Tandang Doro at ang may malaking tabakong kapre na nagpapadapa rito. Nagtawanan sila ngunit hindi nila alam, nang gabing iyo’y nasa simbahan si Egong at may mahiwagang binubutingting doon.

Hindi lamang ito ang kanyang ginagawa noon kay Along. Ang ginagamit na sasakyan ng yumaong Padre Agustin sa pagpunta sa mga pook na saklaw ng parokya ay isang luma at kakarag-karag na kotse. “Akala mo, heneral de dios,” nagkukukotang kaloobang nasabi ni Egong Laki minsang may pasan siya at sinalipadparan siya ng alikabok ni Padre . Sa kanya rin naririnig ng mga kabataan ang tungkol sa isang mahiwagang asoge na nakukuha lamang sa isang mahiwagang biyak bato sa isang mahiwagang gubat. Kinabukasan, araw ng Linggo, hindi tumugtog ang kampana. “Natatakot akong akyatin at baka ako mahulog.” “Sino kaya ang lumagot ng tali? Hindi nila alam na si Egong Laki ang Iumagot at kumuha ng taling… Tinulungan ni Padre Gonzalo ang kampanero sa pagkabit ng bagong tali. Mula naman sa ibayo ng kalsada, sa likod ng datig na halamang santan, pinanonood nila si Egong Laki.

“Takang-taka si Egong Laki sa pangyayaring si Padre Gonzalo ang kura ngayon sa San Roque. Sa sementadong katawan ng poso ay nakaukit ang maraming pangalan, karamihan ay mga pangalan ng mga di kilala nang agwador.

“Agwador lang iyan noong araw,” sa harap ng ilang kabataang agwador sa poso ay sinabi niya.” Diyos ni Egong Laki, akalain ko ba! Iniiukit ng mga agwador ang kanilang pangalan noong sariwa pa ang semento sa katawan ng poso. Nang ipadala ni Padre Felix si Gonzalo Manuel sa seminaryo, marami sa mga taga-San Roque ang naniniwala na ito ay makatatagal doon at magiging pari nga.

Isasalin niya sa kanyang balde ang kinumpiskang tubig ni Along.

Hindi ito tututol; buong kahapisang panonoorin lamang nito ang pagsasalin niya ng tublg.

Hindi nakuhang lumaki ng mga papayang itinanim ng pari, gayong wala namang kumakain ditong kambing. ” Tumingala sa langit si Padre Gonzalo, nag-iisip, waring hinahanap sa mapuputi at matataas na ulap ang kalutasan ng isang misteryo. Kung gabi, tuwing magkakaroon ng pagkakataon, pinupuntahan iyon ni Egong; dahan- dahan niya iyong binubunot.

804 Comments

  1. The couple is seen kissing and hugging each other and Melissa often uploads her picture with him.

  2. It is easy to find many of Hanoi’s sexy girls here having fun and relaxing with friends.

  3. Greeks were convinced that the (y) sperm is located in the right testis and the x-sperm in the left testis, so Greek men tied their left testis to prevent female’s embryos, but the Indian man held his left testis tightly during intercourse for the same reason. So, we can calculate the time of ovulation and determine the time of intercourse according to the desired sex.

  4. Along with the great atmosphere there is a wonderful staff that regulate the negativity that all chats would bring.

  5. Has a good selection process and is strict on members.

  6. It’s perfect for saving additional battery when you don’t need cellular access or for saving cellular data when you’re close to your monthly allotment.

  7. Sign up Process Signing up is fast and simple, requiring a username/password, email, birthday, height/weight, your gender and your gender of interest to get started.

Comments are closed.